یکی از عوامل  برای کسب موفقیت در کسب و کارتان، استخدام افراد مناسب می باشد تا به شما در راه رسیدن به اهدافتان کمک کنند. کیفیت و توانمندی افراد،  ۹۵ درصد از موفقیت شما را در راه رسیدن به خواسته هایتان هموار می کند.

باید بدانید که بهترین موسسات و ارگانها، همیشه بهترین پرسنل را دارند و بهترین موسسات درجه دو بهترین افراد درجه دو و بهترین موسسات درجه سه بهترین کارمندان درجه سه را در اختیار دارند. پس میزان موفقیت شما رابطه مسقیمی با میزان توانمندی افراد  دارد.