اگر متمایز نباشیم برای خریداران فقط یک گزینه معمولی خواهیم بود و مجبور می‌شویم با قیمت رقابت کنیم.

اگر چیز متفاوتی می‌خواهید باید کار متفاوتی انجام دهید! برنامه ای متفاوت داشته باشید! و گامی متفاوت بردارید!