دانش خودتان را نسبت به شغلتان افزایش دهید. گاهی وقتها به مرور زمان اطلاعات شما نسبت به شغلتان کهنه و قدیمی میشود و دیگر کارایی آنچنانی ندارد، به همین خاطر به مرور مشتریان خود را از دست می دهید.