در محل کار با جدیت تمام کار کنید. وقتی از محل کارتان خارج شدید، موضوعات کاری را کاملا فراموش کنید.

زندگی کاری را از زندگی شخصی جدا کنید!