امروز: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
عناوین

تاکسی تلفنی

 

تاکسی تلفنی های شهرستان بابل

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
موسسه اتومبیل کرایه ۲۰۰۰ حسین نژاد ۳۲۲۹۸۴۰۰ بابل/ برج بن/ پشت گنجینه
تاکسی تلفنی توسن ۳۲۲۲۹۱۱۹ بابل/ میدان ۱۷ شهریور/ روبروی بابل سیر

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان