فروشگاه های آهن آلات در شهرستان بابل

 

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه بابل آهن افشین لاسمی ۳۲۲۷۲۷۰۰ ۰۹۱۱۱۱۵۷۹۷۱ بابل/ موزیرج/ روبروی ترمینال برون شهری