خدمات پیمانکاری برق شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر  ” رایگان ” است.

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
الکترومگنت فرشاد حدادی ۰۹۱۱۱۱۷۷۲۷۷ بابل
اشعه نورگستر لطفی ۰۹۱۱۲۱۴۴۶۷۵ بابل
ایمن نورآوران علی افتخاری ۰۹۱۱۲۱۴۱۸۰۸ بابل
بابل مولد باقر حسنجانی روشن ۰۹۱۱۳۱۲۰۲۷۳ بابل
برگ بلوط رمضان یحیی نژاد ۰۹۱۱۱۱۱۹۰۹۰ بابل
برق صنعتی بابل اسماعیل ناصری ۰۹۱۱۱۱۱۱۴۶۹ بابل
بابل الکترونیک یوسف شیخ زاده ۰۹۱۱۱۱۲۰۵۸۴ بابل
بابل رعد حسن روئین ۰۹۱۱۳۱۱۷۲۷۴ بابل
بهین برق یاسر جلیل زاده ۰۹۱۱۱۱۴۷۴۰۴ بابل
برق اندیش خزر احمد حسین نژاد ۰۹۱۱۱۱۶۵۵۴۲ بابل
پوران نور صادق احمد پور ۰۹۱۱۱۱۲۳۳۵۸ بابل
انوارفرهنگ عقیل میربابایی ۰۹۱۱۳۱۲۱۱۴۱ بابل
توان مامطیر مهران قاسم زاده ۰۹۱۱۲۱۱۱۵۱۸ بابل
الکترواستاد عسکری استاد ۰۹۱۱۱۱۲۸۶۹۷ بابل
برق جواد امیر عباس کابلی ۰۹۱۱۲۱۴۰۵۷۷ بابل
توان عارف محمد قنبرنیا ۰۹۱۱۳۱۵۶۴۸۹ بابل
تابان نوین رجب احمد پور ۰۹۱۱۱۱۲۸۳۳۲ بابل
حجم الکتریک چراغعلی پور ۰۹۱۱۳۱۴۹۵۹۳ بابل
خزرالکتریک سازان  کرامت ۰۹۱۱۱۱۵۷۷۴۶ بابل
جوان نیرو اسماعیل تبار ۰۹۱۱۳۱۴۵۶۴۶ بابل
خزر صنایع عباس هاشمی ۰۹۱۱۱۱۲۷۹۳۸ بابل
چهره فراز کیان طیبی ۰۹۱۱۱۱۶۸۷۳۴ بابل
روز اندیش گستر مسعود گوران ۰۹۱۱۳۱۱۱۵۷۵ بابل
سپیده آتی علی اکبر بای ۰۹۱۱۳۱۳۸۶۲۳ بابل
ستاره آبی مائده رنجانی ۰۹۱۱۳۱۳۱۷۷۸ بابل
نوید نیرو فریدون علی نژاد ۰۹۱۱۱۱۳۹۸۲۷ بابل
مازندنماشون شفیعی ۰۹۱۱۱۱۲۱۷۹۴ بابل
نورافروزبابل یاسرمیرزازاده ۰۹۱۱۲۱۱۴۰۸۸ بابل
صنعت برق مازند بابل اکبر خدامی ۰۹۱۱۳۱۳۶۳۲۸ بابل
فازگسترطبرستان باقرزاده افغان ۰۹۱۱۱۱۷۳۴۷۴ بابل
رانش پرتو مسلم رحیمی ۰۹۱۱۲۱۶۸۲۳۱ بابل
تابان برق بابل محمد روزبه فر ۰۹۱۱۱۱۴۸۲۸۴ بابل
افروزالکتریک بابل میثم عباسی ۰۹۱۱۲۱۴۲۱۱۳ بابل
برق آذرخش اسماعیل زاده ۰۹۱۱۲۱۸۷۰۵۶ بابل
برق ارشیا ناصر محضرنیا ۰۹۱۱۱۱۲۰۴۷۴ بابل
نورباران گرگانی ۰۹۱۱۱۹۱۱۱۷۴ بابل
برق طبرستان حسینعلی فرزانیان ۰۹۱۱۳۱۱۲۳۰۸ بابل
توسعه شمال مجد علی اکبری مجد ۰۹۱۱۱۱۴۷۵۶۵ بابل
سیم آذین شمال بهنود فیضی نژاد ۰۹۱۱۱۱۵۸۶۱۸ بابل
قدرت شب سو نیکزاد کیایی ۰۹۱۱۳۱۴۲۶۱۰ بابل
برق قدرت وصنعتی شمال وحید امیری ۰۹۱۱۱۱۴۲۰۲۸ بابل
شایان توان گستر اسد پور گنجی ۰۹۱۱۲۱۵۲۸۳۳ بابل
ایمن افروز شمال فلاح تبار ۰۹۱۱۱۱۳۱۴۶۴ بابل
توان قدرت بابل دهقان نیازی ۰۹۱۱۲۱۸۱۴۱۷ بابل
راهیان گسترشمال شکری ۰۹۱۱۲۱۴۸۴۴۵ بابل
مهراندیش مازندران الهی ۰۹۱۱۱۱۸۹۲۴۴ بابل
کیوان پرتو حسن ناصری ۰۹۱۱۳۱۱۶۱۵۴ بابل
نوراوران برق صنعتی اسماعیل نسب ۰۹۱۱۱۱۴۴۹۲۰ بابل
نوراورگسترشمال دانتیسم ۰۹۱۱۸۱۱۲۳۴۰ بابل
توسعه اماج نیروی شمال فلاح ۰۹۱۱۲۱۷۳۱۲۸ بابل
آریا آذین ساحل حامد هادیان ۰۹۱۲۲۲۵۳۸۵۲ بابل
کنترل نیروکاسپین مهدی حسین نتاج مرزونی ۰۹۱۱۱۱۸۵۸۳۰ بابل
سیم آران شمال گستر امیری ۰۹۱۱۱۱۴۲۰۲۸ بابل
توسعه نیرو ی افق روشن مهدی حسین زاده ۰۹۳۵۸۴۹۶۵۶۲ بابل
تابش گستر شمال حسینی نیا ۰۹۱۱۲۱۵۵۲۷۵ بابل
یگانه برق طبرستان سیامک آذردخت ۰۹۱۱۳۱۴۶۶۱۵ بابل
تسنیم صنعت مهدی عادلی ۰۹۱۱۲۱۳۸۶۷۱ بابل
گرم او خزر احمد بهزاد رضایی ۰۹۱۱۱۱۴۱۵۳۹ بابل
عمران نیرو باقرنژاد ۰۹۱۱۱۱۴۵۶۶۷ بابل
شبکه سازان برق کاسپین عقیل حیدری ۰۹۱۱۳۱۱۷۰۶۴ بابل