امروز: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
عناوین

بانک صادرات

 

 

شعب بانک صادرات در شهرستان بابل

 

نام شعبه / کد شعبه تلفن ساعت کاری آدرس
سرپرستی مازندران ۳۳۳۶۹۲۰۱-۳ ساری/ میدان امام
سعید العلماء کد ۳۹ ۳۲۲۲۴۰۴۶-۳۲۲۲۲۴۶۲ بابل/ خیابان امام خمینی/ چهاراه شهداء/ خیابان نواب
خیابان مدرس کد ۲۰۳۱ ۳۲۲۲۳۷۲۰-۳۲۲۰۹۱۵۰-۳۲۲۰۹۱۵۲-۳۲۲۰۹۱۵۷-۳۲۲۰۲۹۰۲ بابل / خیابان مدرس/چهارراه فرهنگ
خیابان طالقانی کد۲۸۴۸ ۳۲۲۷۷۴۰۰-۳۲۰۴۳۱۹۹-۳۲۰۴۳۱۸۸ بابل / خیابان طالقانی
 هفده شهریور بابل کد ۵۸۹ ۳۲۲۰۰۰۷۴-۳۲۲۰۰۰۷۵ بابل/ میدان ۱۷شهریور
خیابان شهید بزاز کد ۸۵۵ ۳۲۳۶۱۸۴۰-۳۲۳۳۰۰۸۰ بابل/ خیابان شهیدبزاز
میدان کارگر کد ۹۶۳ ۳۲۲۰۹۸۱۳ بابل/ میدان کارگر
خیابان استاد مطهری کد ۱۷۱۶ ۳۲۳۶۷۳۶۹-۳۲۳۳۴۴۰۶ بابل خیابان استادمطهری
فرهنگ شهر کد ۱۷۱۷ ۳۲۲۵۲۱۱۴-۳۲۲۵۹۵۵۶-۳۲۲۶۸۴۵۶ بابل /بلوارامام رضا(ع )/ مقابل فرهنگ شهر
میدان حمزه کلا کد ۲۶۱۲ ۳۲۳۳۱۰۹۳ بابل میدان حمزه کلا
شهید بسطامی کد ۲۶۹۵ ۳۲۱۹۵۰۳۵-۳۲۲۰۴۱۶۶-۳۲۲۰۴۱۵۵ بابل/ چهارراه شهربانی/ خیابان شهیدبسطامی
میدان شهید بزاز کد ۲۷۶۵ ۳۲۳۷۶۴۰۷-۳۲۳۷۴۴۰۷-۳۲۳۷۷۵۵۶ بابل / میدان شهیدبزاز
امیر کلا کد ۷۸ ۳۲۳۴۰۱۵۰-۳۲۴۲۸۸۴-۸۶ بابل/ امیرکلا/ خیابان امام خمینی/ جنب نیروی انتظامی(امیرکلا)
گنج افروز کد ۲۲۰۶ ۳۲۱۵۳۹۲۰-۳۲۱۵۳۳۰۵ بابل / روستای گنج افروز
خوش رودپی کد ۳۱۸۳ ۳۲۵۲۲۲۶۰-۳۲۵۲۱۷۷۰ بابل/ بندپی غربی/ خوش رودپی
بندپی شرقی (گلیاء ) کد ۲۹۰۹ ۳۲۷۲۵۰۰۰-۳۲۷۲۳۰۸۱ بابل / بندپی شرقی/ شهر گلوگاه
مرزیکلا  کد ۲۳۶۸ ۳۲۶۳۷۶۶۱-۳۲۶۳۷۶۶۲ بابل/روستای مرزیکلا

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان