مراکز نگهداری کودک در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شرکت خدماتی آرمان بار کاسپین ۳۲۳۷۵۶۰۳
۳۲۳۷۳۶۷۴
بابل/ کمربندی شرقی/ میدان شهید بزار/ پاساژ عبدالهی / طبقه ۲
شرکت کارا ۳۲۲۰۶۹۷۹ ۰۹۱۱۸۰۲۴۲۴۶ بابل/ اول جاده گنج افروز/ پشت اداره برق جنوب/ گنجی ۳۹

تاریخ بروزرسانی: ۷-۱۲-۹۷