مراکز خدمات برق ساختمان شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
اورژانس برق برنا نیرو ۴۴۴۲۰۱۹۲ بابل/ خیابان مطهری/ برج مینا/ طبقه ۴/ واحد ۴۴