خدمات پس از فروش مناسب و کارآ، برای رجوع مجدد مشتری برای خرید های متوالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

از همین روست که گفته اند:

“اولین محصول را واحد فروش می فروشد و  محصولات بعدی را خدمات پس از فروش”