خدمات:

بیمه دانا نمایندگی کوهستانی بابل

*مشاوره و صدور انواع بیمه نامه ها

*صدور بیمه نامه در اقساط 12 ماهه در قالب طرح مهردانا با شرایط:

( بدون پیش پرداخت – اولین قسط 1 ماه پس از صدور بیمه نامه)

تصاویر: