هیچوقت کسى که داره پیشرفت مى کنه رو دلسرد نکن ، حالا هرچقدر هم که داره آهسته قدم برمیداره.

هیچوقت-کسی-را-دلسرد-نکن