مراکز گفتار درمانی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کلینیک گفتار درمانی آوا بابل

حوریا حسینی ایمنی

معصومه منتظری

۳۲۲۰۹۳۹۴

۰۹۱۱۳۱۲۲۹۵۲

۰۹۰۱۱۰۹۵۵۶۹

بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج/ طبقه ۲