نقش-جمله-های-منفی-در-بازاریابی

➖…نداریم، لطفاً سوال نفرمایید.
➖از پذیرفتن بانوان بدحجاب معذوریم.
➖فروشی نیست.
➖توقف بیجا مانع کسب است.
➖تقاضای نسیه نفرمایید…

این ۵ جمله نمونه کوچکی از ده‌ها جمله منفی است که قطعا شما هنگام خرید و چرخ‌زدن در بازار و پاساژ و خیابان دست‌کم با یکی از آنها که روی شیشه یا در و دیوار مغازه‌ها خودنمایی می کنند مواجه شده‌اید.
جملاتی که اگر چه تکراری هستند اما همیشه و در اولین اثر ذوق خرید را در مشتری کور می کنند به گونه‌ای که مشتری عطای خرید سایر چیزها را از همان مغازه به لقایش می بخشد و سراغ مغازه‌ای دیگر می رود